සුපිරි වැල කතාවක් අරගෙන දුලා ආයෙත් ආවා!

ඉතා කෙටි කලක් යටපත්වෙලා හිටිය දුලා දැන් ඔන්න ආයෙත් ඇවිල්ලාය!ආවේ නිකන් නොවේය. සිංහල සාහිත්‍ය ක්ශේත්‍රය වෙනස් කරන ජාතියේ අලුත්ම වැල කත...