නඩුකාරතුමාව ගල් කොට තැබූ කොණ්ඩදෙනියේ හාමුදුරුවෝ...

නඩුකාරතුමාව ගල් කොට තැබූ කොණ්ඩදෙනියේ හාමුදුරුවෝ...

කොණ්ඩදෙනියේ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර බලයෙන් බොහෝ විස්කම්  කරපු හාමුදුරුවන් වහන්සේ නමක්. අ පේ  ගොඩක් අය උන් වහන්සේ ගැන අහල ඇති.ම...