අවුරුදු නිකන්ම ඉවර වුණා වගේද?|Reminisences of New Year

e අලුත් අවුරුද්ද ඉවර වුණේ ඊයෙ පෙරේදනෙ._ඒ වුණාට දුලාට නම් හිතෙන්නෙ රූපවාහිනී මාධ්‍ය වලින් බලෙන්ම අවුරුද්ද ඉවර කලා කියලා.මොකද 14 වෙනිදයින් ...